Om projektet

Nordic Blue Parks är ett nordiskt samarbetsprojekt som förenar naturvård och kulturmiljövård under vatten. Syftet med projektet är att tillgängliggöra och skapa större medvetenhet om vårt till stor del okända undervattenslandskap: djur- och växtliv, skeppsvrak och andra kulturlämningar.

Undervattenslandskapet hänger ofta samman med landskapet ovan ytan. I Axmar är det synnerligen tydligt, då skeppsvraken ofta direkt kan knytas till järnbrukets verksamhet.

Genom att skylta upp och via olika medier berätta om de olika undervattensmiljöerna kan man nå ut till en stor målgrupp. På så vis kan man öka intresset för miljön och kulturarvet, och samtidigt bidra till regional destinationsutveckling. Svenska parter i Nordic Blue Parks är Naturvårdsverket och Statens maritima museer. På det lokala planet drivs arbetet tillsammans med Länsmuseet Gävleborg och Länsstyrelsen. Projektet har genomförts under 2009 under ledning av finska Fortsstyrelsen (Metsähallitus) och är finansierat av Nordiska ministerrådet samt de ingående parterna.

 

Läs mer:
Den maritima kulturmiljön kring Axmar bruk (pdf)

Marina natur- och kulturvärden kring Axmar bruk (pdf)


 



 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park