De grunda vikarna 

Många grunda vikar skär in i Gästriklands kust och öar. Dessa havsvikar utgör viktiga biotoper med höga skyddsvärden p.g.a. en hög mångfald av arter, både inom flora och fauna. De är viktiga reproduktions- och uppväxtområden för många arter av fisk och sjöfågel.

 

    

 

Vikarna förändras av landhöjningen, som är unik för Östersjön jämfört med andra hav och innanhav. Uppgrundningen förändrar successivt miljön och därmed organismsamhällena. Salthalten sjunker allteftersom isoleringen fortgår och vikarna blir grundare.

Bottensubstratet ändras med tiden från stenig och sandig i öppna vind- och vågexponerade vikar till gyttjebottnar i de mer skyddade vikarna. Landhöjningen är 6,5 mm/år vid Gävlekusten.

 

De grunda vikarnas vegetation

Att snorkla i någon av Gästrikekustens många grunda vikar är en mycket sinnlig upplevelse, där stim med fiskyngel och eskadrar av ryggsimmare och buksimmare kilar fram i den rika vegetationen.

I många av de grunda vikarna strömmar sötvatten ut via någon liten bäck eller som ytgrundvatten. Intill dessa utflöden växer ibland hästsvans och hårslinga. Sötvattenpåverkan gynnar arter som hjulmöja, kotteslinga och hornsärv. Strax utanför strändernas vassbårdar växer ofta havsnajas. På grunda, lite fastare bottnar nära land, kan man stöta på hårnating.

 

 

Ute på vikarnas mjukbottnar växer borstnate, ålnate, kotteslinga och hårsärv. Ibland täcks stora områden av den vackert röda kransalgen rödsträfse, ofta omgiven av en bård med den mindre kransalgen borststräfse. I grunda partier hittar man vissa år den piprensformade hårsträfsen. Kransalgerna är miljöindikatorer och förekomsterna vittnar om goda miljöförhållanden. På leriga bottnar finner vi ibland lerkrokmossa.

 

 

Mellan 1 och 4 meters djup täcks en del skyddade bottnar av gulgrönalgen svartskinna. Då täcket är gastätt uppstår ett spektakulärt fenomen om sommaren då vattnet är varmt. I den syrefria miljön under algtäcket bildas metangas som punktvis lyfter upp algerna över vattenytan, så att det ser ut som sälskallar. Då bubblorna brister bildas en krater i algtäcket på botten.

 

 
Lästips

Innanhav – en bok om djur och växter i brackvatten. Inge Lennmark. 2010

Växter och djur i Bottniska Viken. Maria Foberg. Nordstedts tryckeri AB i samverkan med Stockholms Marina Forskningscentrum. 1994

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park