Sandbanken

Ett stort grundområde, Sandbanken, breder ut sig några hundra meter väster om Kusö kalv. Områdets botten består av sand med enstaka spridda stenar och block. Djupen varierar mellan 1,5 och 5 m. Mot öster begränsas den 2 meter djupa sandslätten av en brant sluttning som leder ner till ca 15 m djup.

Ner till 3-4 meters djup täcks området generellt till 50 % av vegetation, men kransalgerna kan bilda heltäckande ängar på stora områden. Kransalgerna domineras av arten borstnate Chara aspera men här finns även grönsträfse Chara baltica och havsrufse Tolypella nidifica .

 

 

I glesare bestånd växer kärlväxter som hårsärv Zannichellia palustris , borstnate Potamogeton pectinatus , axslinga Myriophyllum spicatum och ålnate Potamogeton perfoliatus .

Block och stenar täcks framför allt av fintrådiga alger. Här finns även smaltång Fucus radicans , blåstång Fucus vesiculosus och enstaka exemplar av gaffeltång Furcellaria lumbricalis .

 

 

Blockens djur domineras av havstulpaner Balanus improvisus och nässeldjur Electra crustulenta. På de större blocken är sötvattensvampen Ephydatia fluviatilis vanlig. På bottnarna finns gott om skorv Saduria entomon , och tånglake Zoarces viviparus . Skorven och tånglaken är ishavsrelikter, d.v.s. djur som har sin huvudsakliga utbredning i arktiska hav men som förekommer isolerade i exempelvis sjöar och innanhav. 

Besöka
För att besöka Sandbanken måste man ankra båten på svaj. Det går att snorkla, men sportdykning fungerar bäst. Dyk gärna längs östra kanten och följ botten från grunt till djupt. Observera att inprickningen på kartan är endast ungefärlig.   
Tänk på att
Ligger invid trafikerad farled, tänk på att använda dykflagga.
Koordinater

61 ° 03´43.60” N

17°14 ´23.56” E

Visa i Google Maps

Länkar
Om de s.k. sublittorala sandbankarnas betydelse kan man läsa i skötselplanen för Natura 2000-området Axmar-Gåsholma:
Natura 2000 Axmar Gåsholma (.pdf)

 

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park