Granskär

Vid Granskär låg en av Axmar bruks lastageplatser. De större segelfartygen, som inte kunde gå in och vända vid magasinen, förtöjdes och omlastades från pråmar. Hela processen kan följas än idag. Förtöjningsringarna sitter kvar i hällarna på Granskär och på den lilla holmen mitt emot. I strandkanten ligger barlasten från fjärran länder. Längre ut i vattnet ligger tappade laster av tackjärn, samt flaskor och annat som fallit överbord medan skeppen legat för ankar.

 

Vrakspillror från klinkbyggt fartyg. Foto: Pernilla Flyg, Sjöhistoriska.

 

På Granskärs nordsida finns också två skeppsvrak. Längst in i viken i väster ligger ett plockepinn av skeppsdelar från ett klinkbyggt fartyg. Med hjälp av dendrokronologi – årsringsdatering – kan man se att skeppsvirket fällts någon gång kring år 1820. Vraket är inte identifierat, men det skulle möjligen kunna vara galeasen Svanen som förliste den 2 november 1826 på Häckmansgrund, strax här utanför. Svanen var på resa mellan Utö och Axmar bruk med järnmalm.

 

 

Längre österut längs stranden ligger ytterligare ett vrak. Det är en kravellbyggd fraktskuta som daterats till omkring år 1700. Därmed är det den äldsta av de kända vraken kring Axmar och tillhör brukets äldsta skede – om det nu har med järnbruket att göra. I början av 1700-talet utfördes de flesta av Axmar bruks transporter av redare från Öregrund, men hur deras skutor såg ut är litet känt. Kanske kan plankorna på botten bidra med svaret?

 

 

Naturen vid vraken

 

Sötvattenpåverkan sätter sin prägel på området liksom det förhållandevis skyddade läget. Det är fröväxterna som dominerar på grus-, sand- och mjukbottnarna.

Längst in i den grunda viken vid den västra änden av Granskär ligger resterna av en fartygslämning som landhöjningen pressat upp över ytan. I sanden mellan blocken, strax utanför vraklämningen, växer glesa bestånd av ålnate Potamogeton perfoliatus . Här kan du också hitta den lilla kransalgen havsrufse Tolypella nidifica.

I sluttningen nedanför Granskärs norra strandkant hittar du dumpade ballaster med krossat tegel, bränd kalk, flinta och skal efter sandmussla och ostron. I gruset nära land växer trådnate Potamogeton filiformis . På blocken nära stranden växer fintrådiga alger som grönslick Cladophora glomerata och rödalgerna ullsleke Ceramium tenuicorne och fjäderslick Polysiphonia fucoides . Även tarmalger Ulva sp trivs på blocken.

I sanden och ballasten mellan blocken kan du hitta ymniga mattor med höstlånke Callitriche hermafroditica . De ser ut som små piprensare som på sensommar och höst har fullt med vitlysande frön. Här ser du också mindre bestånd av hårsärv Zannichellia palustris .

Då du närmar dig vraket vid sluttningens slut ser du ålnaten igen. Vrakets olika delar är täckt av fintrådiga alger och finsediment. I kanten på bordläggningen hänger draperier av brunalgen smalskägg Dictyosiphon foeniculaceus . Har du tur, stöter du på en enstaka ruska av smaltång Fucus radicans . Det är en flerårig brunalg som har svårt att klara sig i den låga salthalten. Tittar du in under bordläggningens undersida ser du många olika filtrerare. Här finns sötvattensvamp Ephydatia fluviatilis , mossdjurskolonier Electra crustulenta , brackvattenhydroider Cordylophora lacustris och havstulpaner Balanus improvisus . Filtrerarna lever av att filtrera näringspartiklar ur vattnet.

 

     
Besöka
Enklast att besöka Granskär är att gå iland i viken i väster. Natur- och kulturvärdena där inne kan ses från ytan utan utrustning. Därifrån kan man sedan snorkla eller dyka längs stranden österut till vraket.
Tänk på att

Granskär ligger inom Axmars naturreservat  och särskilda regler gäller. Risk för sjöhävning vid nordliga vindar.

Koordinater

61 °2 ´24.75” N

17°12 ´29.68” E

Visa i Google maps

 

Mer

Besöksguide (pdf)

 

Länsstyrelsen Gävleborg Sjöhistoriska Länsmuseet Gävleborg Naturvårdsverket
Axmar Blue Park